İmar - İnşaat İşlemleri

İmar durumu işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin Etüt Proje Müdürlüğü, Harita Birimi kabul etmektedir.

İmar Durumu Birimi belediye sınırları içerisinde yer alan meskun, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı ve plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göre inşa faaliyetinin ilk adımı atılmaktadır. İmar durumu sadece proje tanzim edilebilir, bu belgeyle inşaat yapılamaz.

İmar Durum Belgesi için İstenen Evraklar

 • Dilekçe

 • Tapu

 • Çap (kadastrodan)

 • Aplikasyon krokisi (Lihkab lisanslı özel harita bürosu)

 • Plankote (Serbest çalışan harita mühendislerinden)

 • Kimlik fotokopisi

 • Vekaletname (mal sahibi dışı yapılan müracaatlarda)

 • Ticaret Sicil Belgesi (şirket ise)

Yapı Ruhsatı için gerekli belgeler

Yapı sahibi ile ilgili evraklar

 • Dilekçe

 • Nüfus cüzdan fotokopisi

 • Adres

 • Tapu fotokopisi

 • Tapu kayıt belgesi (tapu eski tarihli  ise)

 • İmar durumu

 • Aplikasyon krokisi

 • Plankote

 • İnşaat ruhsatı harcı

 • Otopark  harcı

Yapı denetim şirketi ile ilgili evraklar

 • Y.İ.B.F. Belgesi

 • Taahhütname

 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme

 • Mal müdürlüğü dekontu

 • Vergi dairesi alındısı

Müteahhit ile ilgili evraklar

 • Vergi levhası (yeni tarihli)

 • Ticaret odası kayıt belgesi (yeni tarihli)

 • Kimlik fotokopisi

 • Taahhütname

 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme

Şantiye şefi ile ilgili evraklar

 • Hizmet sözleşmesi

 • Oda kayıt belgesi

 • İkametgah

 • Şantiye şefliği belgesi

Proje Müellifleri ile ilgili evraklar

 • Mimar (5 Adet)

 • İnşaat mühendisi (5 Adet)

 • Makina mühendisi (5 Adet)

 • Elektrik mühendisi (5 Adet)

 • Harita mühendisi (2 Adet)

 • Jeoloji – jeofizik mühendisi (2 Adet)

 • Enerji kimlik belgesi (2 Adet)

 • Yoğunluk hesabı

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

Yapı kullanma izni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe, tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle belediyemize başvurabilirler.

Yapı kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon, temel, su basman, ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur. Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binada herhangi bir aykırılık yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya yapı denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir. Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri yaptırılabilir.

Gerekli Belgeler

 • Yapı Kullanma izni almak istediğinize dair dilekçe

 • Daire sahibine ait 2 adet tapu fotokopisi

 • 2 adet kimlik fotokopisi

 • 2 adet yapı ruhsat fotokopisi

 • Lisanslı bürodan hazırlatılacak olan röperli kroki belgesi

 • Enerji kimlik belgesi

 • 1 adet mimari proje örneği

 • SGK ilişik kesme belgesi

 • Söz konusu yapı denetim şirketi sorumluluğunda yapıldı ise iş bitirme tutanağının bir örneği, TUS’ lu olarak yapıldıysa fenni messullere ait taahhütname örnekleri.